Home UU  |  Home IRAS Services
Mail webmaster for comment
Home > Research > Intensieve veehouderij en gezondheid > Intensieve veehouderij en gezondheid
Projecttitel In Dutch / In het Nederlands Mogelijke effecten van bedrijven met intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar blootstelling en gezondheids-problemen
Onderzoekers D.J.J. Heederik (UU), C.J. IJzermans (NIVEL), F. van der Sman-de Beer (NIVEL), I.M. Wouters (UU), L.A.M. Smit (UU), M. Hooiveld (NIVEL), A. de Bruin (RIVM), B. van Rotterdam (RIVM), S. Samadi (UU), A. Opstal (UU).
Type project Extern gefinancierd, Post Doc
Project leider Prof. dr. ir. D.J.J. Heederik
Samenwerking GGD-en Brabant (H. Jans en R. Nijdam)
Planning September 2009 ľ juni 2011
Financiering Ministeries VWS en ELI
Korte beschrijving
Doel

De doelstellingen van dit project zijn:

  • Het vaststellen van de blootstelling aan (fijn)stof in de omgeving van intensieve veehouderijen om de mogelijke belasting van omwonenden vast te stellen. In dit stof wordt de concentratie gemeten aan enkele micro-organismen die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, evenals de concentratie aan endotoxinen (endotoxine is een celwandfragment van bepaalde bacteriën en daarmee een indicator voor blootstelling aan micro-organismen).
  • Het oriënterend in kaart brengen van gezondheidsproblemen bij de bevolking rond intensieve veehouderijen (bedrijven met varkens, kippen, geiten, runderen).
  • Het vaststellen van relaties tussen de voorkomende gezondheidsproblemen en de gemeten blootstelling aan fijnstof en de daarin voorkomende micro-organismen en endotoxinen.
Methoden

Het onderzoeksproject bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Fijnstofmetingen in gebieden met veel intensieve veehouderij in oostelijk Noord-Brabant en het noorden van Limburg, met verschillen in dichtheid van het aantal bedrijven en het aantal dieren. Op basis van deze metingen wordt de blootstelling aan endotoxine, Coxiella burnetii, MRSA en virussen bepaald. De metingen vinden plaats op 5 meetlocaties en 1 (relatief stedelijke) controlelocatie.
  • Gerichte metingen (zogeheten gradiëntmetingen) rond verschillende typen veehouderijbedrijven, om de verschillen en de spreiding in concentraties fijnstof (plus micro-organismen en endotoxinen) tussen diverse typen bedrijven (omvang, sector, werkwijze) te bepalen.
  • Onderzoek naar medische consumptie, vˇˇrkomen van aandoeningen en voorgeschreven geneesmiddelen aan de hand van de bestaande registraties van huisartsenpraktijken in de onderzochte gebieden. Deze gegevens worden vergeleken met die van (plattelands)huisartsenpraktijken elders in het land.
  • Zogeheten patiënt-controleonderzoek naar astma, op basis van een steekproef uit het bestand van huisartsenpraktijken. Hierin is onderzocht of het vˇˇrkomen van astma een sterkere samenhang vertoont met de aanwezigheid van intensieve veehouderij in vergelijking met een andere aandoening waarvan niet wordt verwacht dat deze samenhangt met het voorkomen van intensieve veehouderij, in dit geval lage rugpijn. Ook levert dit onderzoeksdeel gegevens op over het effect van andere (omgevings)factoren op de gezondheid, zoals kenmerken van de woning, beroep, rookgewoonten e.d. Er is speciaal naar astma gekeken, omdat op basis van eerder (literatuur)onderzoek wordt vermoed dat astma mogelijk vaker voorkomt in gebieden met intensieve veehouderij.
  • Analyse van het verband tussen deze gegevens over gezondheidsproblemen in de onderzochte gebieden en de afstand tot intensieve-veehouderijbedrijven en de mate van dierendichtheid rond de woning met zogenaamde GIS technieken.
Details

Een interimrapportage is beschikbaar met de eerste resultaten van de fijnstofmetingen en de vergelijking van morbiditeit, medische consumptie en voorgeschreven geneesmiddelen.

Meer informatie:

Gerelateerde projecten